Tuesday, August 29, 2017

SSK: Dahihandi celebrations - दहीहंडी उत्सव

JBGVS' SSKs are happening places where young and old avail of entertainment and education. Recently the SSKs in Pune and Wardha celebrated Dahihandi with kids. जेबीजीव्हीएस समाज सेवा केंद्रे (एसएसके) ही लहान-मोठ्यांसाठी मनोरंजन व शिक्षणाची हक्कीची ठिकाणे आहेत. अलीकडेच पुणे व वर्ध्यातील एसएसके मध्ये लहान मुलांसोबत दहीहंडी उत्सव साजरा करण्यात आला.

No comments:

Post a Comment