Thursday, September 14, 2017

SSK Pune: Literacy day - साक्षरता दिन

Education is an important aspect of JBGVS' work. Recently on the occasion of Literacy Day, an awareness session was conducted for members of SSK, Pune. शिक्षण हे जेबीजीव्हीएसच्या कामाचे एक महत्वाचे अंग आहे. अलीकडेच पुण्याच्या एसएसके मध्ये सभासदांसाठी एक जागृती सत्र आयोजित करण्यात आले.

No comments:

Post a Comment